<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d4684235500622716427\x26blogName\x3dCaiwangqin\x27s+blog\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_HOSTED\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://blog.caiwangqin.com/search\x26blogLocale\x3dzh_CN\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://blog.caiwangqin.com/\x26vt\x3d3393395200455623441', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

Caiwangqin's blog

Focus on Life, Cloud Service, Smart Hardware, Architecture, Technic and beyond…

旭日干年山

2005年9月3日星期六

题记:2000年,千年的日出异常美丽,如同我美丽的爱情。事隔多年,如今都已经是人非物也非了,相信那座山还是在的,那座“旭日干年山”。现在我惟有用那温存的记忆送出恒久的祝福给她了。旭日火红乘雾升,撩开千年一回梦。同去仙山采松子,白云深处水蒙蒙。山路九转通天际,浮云也解人间意。但见平常葱郁林,芬芳迷醉红尘地。林间叶叶犹如针,枝枝青翠白蜜存。天涯何处寻此物。天下何人比此人?往来千里路长在,聚散十年人不改。此处磐石为谁生?只见翠竹紧相随。清风过处芳香满,远水迢迢泛金涟。只恐春花烂漫时,佳人何处望江南。望极苍茫湘妃竹,醒时才觉天己暮。日暮何以解忧愁?惟有怀中相思物。蒲草柔韧伏霜红,无奈年华来去匆。未遣信鸽秋日里,断鸿声处又断鸿。莫道别离不相见,夜夜梦中有此山。望帝啼鹃终不悔,来世还忆一千年。此去空有残月明,休嗟故园寒夜静。一怀愁绪向谁诉?对月孤吟《雨霖铃》。


标签:

posted by Caiwangqin, 01:40

0 Comments:

发表评论

订阅 博文评论 [Atom]

<< 主页